Svenska Skolan

Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e. V. grundades 1979 och samtidigt startade Svenska Skolan sin verksamhet. För närvarande bedrivs en kompletterande svenskundervisning och vi är medlemmar i Svenska Utlandsskolors Förening, SUF. Kompeletterande svenskundervisning finns på ca. 150 orter runt om i världen och har ca. 3500 n.

Den kompletterande undervisningen i svenska riktar sig till barn och ungdomar i utländska och internationella skolor och i de åldrar som motsvarar grundskola och gymnasieskola i Sverige. Undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas uppfattning om sin identitet och att upprätthålla och vidareutveckla sådana kunskaper som underlättar för dem att komma tillbaka till Sverige.

Eleverna skall utöver aktiv språkträning få kunskaper om sin kuturella bakgrund: traditioner, geografi, historia, folk och land, litteratur och muntlig tradition. Även nutida samhällsförhållanden och aktuella händelser hör till de väsentliga kunskaperna. Eleverna ges på detta sätt möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken.

Vår undervisning äger rum på International School i Düsseldorf. Vi har utbildade lärare och moderna läroböcker. Vi arbetar med individuell undervisning och grupperna är små och stämningen är god. Undervisningen äger rum 1,5 timme en eftermiddag i veckan och vi erbjuder även distansundervisning i svenska på högstadienivå.

För närvarande är skolavgiften per läsår 100,- Eur för första barnet, 80,- Eur för andra barnet och 50,- Eur för det tredje barnet.

Förutsättning är dock att man också är medlem i Schwedische Gesellschaft.